Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 41 (Search time: 0.022 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคชาเขียวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing for green tea consumption in Mueang District, Chiang Mai Province / เนติวุฒิ หมื่นพินิจเนติวุฒิ หมื่นพินิจ
2548ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทประกันชีวิตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of insurance companies'services in Mueang District, Chiang Mai Province / มณฑิราลัย ปวนใจชมมณฑิราลัย ปวนใจชม
2548พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in selecting credit card services from non-bank institution in Mueang District, Chiang Mai Province / อุษณา ไชยสถิตวานิชอุษณา ไชยสถิตวานิช
2548พฤติกรรมการบริโภคอาหารเย็นนอกบ้านของคนทำงานในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ = Dining-out behavior of working people in Chiang Mai Municipality / กานต์ชนิต วงศ์แคะหล้ากานต์ชนิต วงศ์แคะหล้า
2548พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in choosing mobile telephone services in Mueang District, Chiang Mai Province / วรรณา คำดาวแสนวรรณา คำดาวแสน
2544การเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคของนักเรียนวัยรุ่นในเขตเมือง / รวีพร อัมโรจน์รวีพร อัมโรจน์
2542พฤติกรรมการเลือกบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ระพิณพงษ์ ชัยสุขระพิณพงษ์ ชัยสุข
2542พฤติกรรมการบริโภคของผู้ถือครองบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / หทัยรัตน์ ฐิติปัญโยภาสหทัยรัตน์ ฐิติปัญโยภาส
2542ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชาตยา จึงสุวดีชาตยา จึงสุวดี
2543พฤติกรรมของผู้ทำประกันภัยรถยนต์โดยสมัครใจ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ขวัญชัย กิตติไพศาลกุลขวัญชัย กิตติไพศาลกุล