Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 32 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / คนึงนุช จาตุประยูรคนึงนุช จาตุประยูร
2534การฝึกอบรมทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย / กัลยา เฟื่องเพียรกัลยา เฟื่องเพียร
2537ผลของการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สมร ยาสารสมร ยาสาร
2539ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / ประสิทธิ์ สายชมภูประสิทธิ์ สายชมภู
2534ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพัทลุง / โอฬาร อัตปัญญาโอฬาร อัตปัญญา
2532ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเป็นผู้นำของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เรียนเนื้อหากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้วยแบบเรียนสำเร็จรูปของโครงการส่งเสริมสมรรถภาพการสอน (RIT) เปรียบเทียบกับแผนการสอนของจังหวัด / ชาตรี มณีโกศลชาตรี มณีโกศล
2531การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ทางช่าง คุณลักษณะเด่นของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ช่างอุตสาหกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตการศึกษา 10 / ไพศาล มุ่งวัฒนาไพศาล มุ่งวัฒนา
2531การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ำ การขาดเรียน การตกซ้ำชั้น และการออกกลางคันของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง : กรณีโรงเรียนศรีเนห์รู จังหวัดเชียงใหม่ / เดชชัย ขันมะลิเดชชัย ขันมะลิ
2531ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการรู้ด้านต่าง ๆ ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สมาน ศิริสมาน ศิริ
2532ผลของการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง สารรอบตัวที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ธีระวัฒน์ วรรณนุชธีระวัฒน์ วรรณนุช