Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การใช้การสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานที่เน้นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคม ของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Use of Task-Based language teaching focused on interaction patterns to enhance english listening-speaking abilities and social skills of expanding level students / นรมน บุรีแก้วนรมน บุรีแก้ว
2552การใช้กิจกรรมตามแนวคิดโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความคงทนในการจำและทัศนคติเชิงบวกของผู้เรียน = Use of neurolinguistic programming activities to promote English vocabulary knowledge, retention and positive attitudes of the learners / อาทิตย์ แฮมเมอรี่อาทิตย์ แฮมเมอรี่
2552การใช้แนวการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และความรู้คำศัพท์ของนักเรียนในระดับกำลังพัฒนา = Using concentrated language encounter approach to promote creative english writing ability and vocabulary knowledge of developing level students / สุนันทา อินคำเชื้อสุนันทา อินคำเชื้อ
2552การใช้กิจกรรมการเขียนบันทึกเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using journal writing activities to enhance english reading and writing abilities of mathayom suksa 4 students / ศศิวิมล ชินศศิวิมล ชิน
2552การพัฒนาความสามารถทางการฟัง พูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเอง โดยการเรียนแบบเน้นภาระงานด้านการท่องเที่ยวของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Development of English listening-speaking skills and self-confidence through task-based learning on tourism of expanding level students / นนทพัทธ์ เมืองยศนนทพัทธ์ เมืองยศ
2552การใช้วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Use of storyline method to develop english writing ability and creative thinking of developing level students / บุญทำ แผ่นชัยภูมิบุญทำ แผ่นชัยภูมิ
2552การใช้กิจกรรมพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และเจตคติเชิงบวกของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Using multiple intelligences activities to promote english oral presentation ability and positive attiudes of developing level students / ปณิสา สอนสุวิทย์ปณิสา สอนสุวิทย์
2552การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลในการเรียนของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Reciprocal teaching for enhancement of English reading comprehension and reduction of learning anxiety of developing level students / ชัญญานุช มะโนปาชัญญานุช มะโนปา
2552การเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการอภิปรายกลุ่มของนักเรียนระดับก้าวหน้าโดยใช้การสอนที่เน้นเนื้อหาทางพุทธศาสนา = Enhancement of english reading comprehension and group discussion ability of expanding level students through Buddhism themed-based instruction / ฐาปนันท์ วงศ์วารฐาปนันท์ วงศ์วาร
2552การส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนที่เน้นภาระงานด้านการท่องเที่ยว = Promoting learners' English speaking ability and motivation through task-based learning activities on tourism / สุปรียา เตจ๊ะตาสุปรียา เตจ๊ะตา