Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 131 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา / สุจิตรา อินทรรัศมีสุจิตรา อินทรรัศมี
2545การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และแรงจูงใจในการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้และมนุษยนิยมแนวใหม่ / ปิยะมาศ ติ่งหมายปิยะมาศ ติ่งหมาย
2546การใช้การสอนแบบชักชวนเสริมด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์องค์ความรู้นิยม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและลดความวิตกกังวลของผู้เรียน / รุ่งรัตน์ มองทะเลรุ่งรัตน์ มองทะเล
2537ผลของการสอนแบบสัมพันธ์ขอบข่ายความหมายที่มีต่อการจำคำศัพท์ผลสัมฤทธิ์ และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วรชาติ ภู่ทองวรชาติ ภู่ทอง
2540การพัฒนาบทเรียนที่ใช้กิจกรรมการละครเพื่อส่งเสริมทักษะฟัง-พูด สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 / รัตนา ศิริลักษณ์รัตนา ศิริลักษณ์
2553การใช้การสอนแบบชักชวนร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มพูนการฟัง พูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและลดความวิตกกังวลของนักเรียนในชมรมมัคคุเทศก์น้อย = Use of suggestopedia and role Play activity to enhance english listening and speaking for communication and to decrease anxiety of Students in young tourist guides club / ศศิภา ไชยวงค์ศศิภา ไชยวงค์
2554การใช้กิจกรรมที่เน้นรูปแบบภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการพูดภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Using form-focused activities to promote english speaking ability and to decrease anxiety among Mathayom Suksa 1 students / อัญญารัตน์ อดุลย์รัตนนุกุลอัญญารัตน์ อดุลย์รัตนนุกุล
2542การใช้กิจกรรมที่เน้นกลวิธีทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการพูด และเจตคติของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / พรสวรรค์ สายสุดใจพรสวรรค์ สายสุดใจ
2544การใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์และความสามารพด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / อนุชิต ธรามานิตย์อนุชิต ธรามานิตย์
2538ผลของการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / เกษร มณีเชษฐาเกษร มณีเชษฐา