Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 116 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ : พัฒนาการ รูปแบบการจัดการ และศักยภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืน / นครินทร์ ชัยแก้วนครินทร์ ชัยแก้ว
2546บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ / เพ็ญศิลป์ ทีฆะพันธ์เพ็ญศิลป์ ทีฆะพันธ์
2546ลื้อผานม: การพัวพันทางวัฒนธรรม ในพื้นที่ท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / สันติพงษ์ ช้างเผือกสันติพงษ์ ช้างเผือก
2547การพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชน : บูรณาการการจัดการแสดงของช้างในบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ / ศรีไพร พริ้งเพราะศรีไพร พริ้งเพราะ
2545ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาหมู่บ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / เสาวนีย์ กันทะแสนเสาวนีย์ กันทะแสน
2545ห้องสมุดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : โครงการต้นแบบสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อรุณรัตน์ พยอมไพรอรุณรัตน์ พยอมไพร
2545แนวทางการพัฒนาศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน / สุดารัตน์ แสงจำนงค์สุดารัตน์ แสงจำนงค์
2545แนวทางการพัฒนาโป่งเดือด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / ทัศภรณ์ นาคเขียวทัศภรณ์ นาคเขียว
2551ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ภายหลังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก = Impacts of tourism on socio-cultural changes in Hoi An of Vietnam after being proclaimed as the world heritage town / อัสมา สิมารักษ์อัสมา สิมารักษ์
2545ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่ / กมลวรรณ กาญจนกิตติกมลวรรณ กาญจนกิตติ