Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 136 (Search time: 0.049 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ความชอบธรรมในสังคมการเมืองไทย : กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / ก่อพงษ์ โกมลรัตน์ก่อพงษ์ โกมลรัตน์
2541ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย : ศึกษาเปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์และพรรคความหวังใหม่ / วัลลภัช สุขสวัสดิ์วัลลภัช สุขสวัสดิ์
2540ทัศนคติของประชาชนต่อโครงสร้างอำนาจการบริหารส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ / รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
2541กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ / สุรีพร พิจิตรธรรมสุรีพร พิจิตรธรรม
Jul-2557ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพหาบเร่-แผงลอยอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่รสริน โอสถานันต์กุล; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; อติภาว์ ณ กุล
Aug-2557ประสิทธิภาพ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์; อุบลรัตน์ หยาใส่
Sep-2558ผลกระทบของการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ต่อการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ณรงค์ สินสวัสดิ์; ชัยวัฒน์ เชื้อสกุล
2550ความคาดหวังต่อองค์กรของพนักงานในร้านอาหาร เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Expectation on organization of personnel working in a restaurant in Chiang Mai Municipal Area / ศิริรัตน์ รัชตประทานศิริรัตน์ รัชตประทาน
2550การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ = Personnel administration in educational institutions attached to chiang Mai municipality / จันจิรา อินต๊ะเสาร์จันจิรา อินต๊ะเสาร์
2547พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer buying behavior towards second hand electrical appliances in Chiang Mai municipality, Chiang Mai province / วงกต โอวาทสกุลวงกต โอวาทสกุล