Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 136 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของพื้นที่โล่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / พรนภา สมสุขพรนภา สมสุข
2542คุณภาพชีวิตของครัวเรือนชาวเขาในชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ / ทรงศักดิ์ เทพสารทรงศักดิ์ เทพสาร
2542ความรู้และความเข้าใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 / สิริกัลยา เอมหฤทัยสิริกัลยา เอมหฤทัย
2545ธุรกิจบนทางเท้าย่านไนท์บาร์ซาร์กับการบริหารจัดการ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ / อมร ศรีวรกุลอมร ศรีวรกุล
2544การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างและการบริหารเงินเดือนระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / อภินันท์ เดชะกันธ์อภินันท์ เดชะกันธ์
2542ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายอำนาจทางการคลัง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / ณัฐชญา พลศักดิ์ณัฐชญา พลศักดิ์
2536ทัศนคติของประชาชนต่อพรรคการเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / อร่าม จันทร์เพ็ญอร่าม จันทร์เพ็ญ
2538ปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ชาลี อ่องฬะชาลี อ่องฬะ
2541ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่ / รุ่ง ศรีโพธิ์รุ่ง ศรีโพธิ์
2541การเมืองในกระบวนการจัดทำงบประมาณของเทศบาลนครเชียงใหม่ : ศึกษากรณีปีงบประมาณ พ.ศ. 2535-2540 / วัฒนา ชัยสวัสดิ์วัฒนา ชัยสวัสดิ์