Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 131-138 of 138 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อบัตรอวยพรของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ / รองรัตน์ คำรินทร์รองรัตน์ คำรินทร์
2544พฤติกรรมการซื้อขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วราลักษณ์ เขียววาทวราลักษณ์ เขียววาท
2544ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตสำเร็จรูปของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เปาว์ณรงค์ บัวไชโยเปาว์ณรงค์ บัวไชโย
2540พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในบ้านพักอาศัย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปาริชาต สุภาปาริชาต สุภา
2542ปัจจัยที่มีผลต่อการฝากเงินระยะยาวของผู้ฝากเงิน : กรณีศึกษาเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อรุโณทัย ตันเครืออรุโณทัย ตันเครือ
2542พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการใช้บริการร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / บุญเกื้อ ไชยสุริยาบุญเกื้อ ไชยสุริยา
2542พฤติกรรมการบริโภคอาหารมังสวิรัติของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐพร สุริยากานนท์ณัฐพร สุริยากานนท์
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อประกันชีวิตของลูกค้าธนาคารทหารไทย ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers buying life insurance of TMB Public Company Limited, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / กังสดาล ไฉนงุ้นกังสดาล ไฉนงุ้น