Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 138 (Search time: 0.028 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคชาเขียวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing for green tea consumption in Mueang District, Chiang Mai Province / เนติวุฒิ หมื่นพินิจเนติวุฒิ หมื่นพินิจ
2548ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทประกันชีวิตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of insurance companies'services in Mueang District, Chiang Mai Province / มณฑิราลัย ปวนใจชมมณฑิราลัย ปวนใจชม
2548พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in selecting credit card services from non-bank institution in Mueang District, Chiang Mai Province / อุษณา ไชยสถิตวานิชอุษณา ไชยสถิตวานิช
2548พฤติกรรมการบริโภคอาหารเย็นนอกบ้านของคนทำงานในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ = Dining-out behavior of working people in Chiang Mai Municipality / กานต์ชนิต วงศ์แคะหล้ากานต์ชนิต วงศ์แคะหล้า
2548พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in choosing mobile telephone services in Mueang District, Chiang Mai Province / วรรณา คำดาวแสนวรรณา คำดาวแสน
2553ปัจจัยที่มีผลต่อผู้หญิงอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซื้อชุดชั้นใน = Factors affecting women in Mueang Chiang Mai District towards buying female underwear / อรอัญชัน ธิดาเมืองอรอัญชัน ธิดาเมือง
2552ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารมังสวิรัติในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the consumption of vegetarian food in Mueang District, Chiang Mai Province / นทีกานต์ ธีระวัฒน์สกุลนทีกานต์ ธีระวัฒน์สกุล
2544การเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคของนักเรียนวัยรุ่นในเขตเมือง / รวีพร อัมโรจน์รวีพร อัมโรจน์
2553พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมโฮมเมดของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consuming behavior towards home made ice cream of consumers in Mueang Chiang Mai District / เสาวนีย์ ไกรศรีพันธุ์เสาวนีย์ ไกรศรีพันธุ์
2553พฤติกรรมการซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ มือสองของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer buying behavior towards secondhand digital single-lens reflex (DSLR) camera in Mueang Chiang Mai District / ณัฐพล สายาจักรณัฐพล สายาจักร