Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 129 (Search time: 0.037 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2557ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกแพที่พักในจังหวัดกาญจนบุรีอาจารย์ ดร. วรรณัย สายประเสริฐ; กรรณิกา พุ่มแหยม
Aug-2558พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ พิเศษของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; กมลมาลย์ ทองสุข
16-Jul-2557ปัจจัยที่มีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตัดสินใจใช้บริการจากเว็บไซต์คูปองส่วนลดรองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ; ปณัฏฐพร มีชัย
29-Jul-2557ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อสบู่สมุนไพรรองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์; สิริกร ศิริอางค์
Nov-2558ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้หญิงในอำเภอเมืองลำปางในการซื้อผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยบนใบหน้าอาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์; โชติรส หอเจริญ
Sep-2558พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ของผู้ใช้บริการ สนามกีฬาของรัฐ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ผศ.ดร.รสริน โอถานันต์กุล; เอกรินทร์ กิตติเลิศภักดีกุล
Sep-2558ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการข้อมูล 3G ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยาผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; อ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; ชนิสรา ใจเที่ยง
Sep-2558ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันปาล์มของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล; ชนนิกานต์ ชัยนุรักษ์
Oct-2558ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการอยู่คอนโดมิเนียม บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์; ลิสรา คงเมือง
2557พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อชุดชั้นในสตรีจากห้างสรรพสินค้านิตยา เจรียงประเสริฐ; พิมพ์ณรัตน์ เจริญมากสุวรรณ