Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 119 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของลูกค้าในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers' investment in UOB Sure Daily Open-ended Fund of UOB Bank in Chiang Mai Province / อัฉรีวรรณ ผดุงนิธิมานนท์อัฉรีวรรณ ผดุงนิธิมานนท์
2546ผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติต่อพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ / ยโสธรา จวงเจิมยโสธรา จวงเจิม
2543พฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / ศรัญญา วงศ์แปงศรัญญา วงศ์แปง
2545ทัศนคติของผู้บริโภคต่อน้ำมันไบโอดีเซลในจังหวัดเชียงใหม่ / ธีระชัย วาสนาสมสกุลธีระชัย วาสนาสมสกุล
2546การรับรู้สื่อโฆษณาของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการโฆษณาของผู้ให้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ / วิวัฒน์ กิตติพรพานิชวิวัฒน์ กิตติพรพานิช
2546กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม บ้านในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภค ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factor affecting the facial care product consumption of consumers in Chiang Mai Province / สุชาดา ธรรมสนธิสุชาดา ธรรมสนธิ
2545ปัจจัยด้านส่วนประสมทางบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาล ที่เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของผู้บริโภคในเขต เทศบาลนครเชียงใหม่ / วรัญญา เลี้ยงลักษณ์เลิศวรัญญา เลี้ยงลักษณ์เลิศ
2546ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสังฆภัณฑ์ ของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer buying decision on buddhist ritual items in Mueang district, Chiang Mai province / ศุภนุช คุณวรวินิจศุภนุช คุณวรวินิจ
2546การรับรู้ตำแหน่งทางการตลาดของผู้บริโภคต่อธุรกิจ บริการดูแลรักษารถยนต์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ธวัชชัย ดาวสดใสธวัชชัย ดาวสดใส