Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.027 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การเปรียบเทียบคุณลักษณะของเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ /cจรินทร์ แสนใจยาจรินทร์ แสนใจยา
2544การปลูกและการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านของเกษตรกร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / สานิตย์ บัวสถิตย์สานิตย์ บัวสถิตย์
2544การเปรียบเทียบการเลี้ยงสุกรขุนประเภทมีสัญญาผูกพันกับการเลี้ยงแบบอิสระ ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / เสกสม คงนุมัติเสกสม คงนุมัติ
2544การผลิตและการจำหน่ายปทุมมาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / จุไรรัตน์ อินทะนินจุไรรัตน์ อินทะนิน
2544กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของเกษตรกร เพอการขนส่งทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ / ทักษิณ รักจริงทักษิณ รักจริง
2544ทัศนคติของเกษตรกรชาวเขาต่องานส่งเสริมการปลูกพืชผักและไม้ดอกเมืองหนาวของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / ชูพงศ์ ธนะไพศาขมาสชูพงศ์ ธนะไพศาขมาส