Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.01 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541สภาวะการเลี้ยงโคนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / อาภา มณีรัตน์อาภา มณีรัตน์
2541ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้มุ้งตาข่ายในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ / ละไมพร สายทองละไมพร สายทอง
2541ความรู้พื้นบ้านในการปลูกและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรตระกูลขิง ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / ประมวล ชูสกุลประมวล ชูสกุล
2541ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันกำจัดหอยเชอร์รี่ของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ / วชิระ พระภูจำนงค์วชิระ พระภูจำนงค์
2541สถานภาพการผลิตและการจำหน่ายไม้ผลเขตหนาวของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ / กาญจนา อินเตจ๊ะกาญจนา อินเตจ๊ะ