Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.026 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมาชิกภาพของเกษตรกรผู้เป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / สาโรช มณีใสสาโรช มณีใส
2537การผลิตกุหลาบเพื่อการค้าของเกษตรกรเชียงใหม่ / สุขชัย ตระกูลศุภชัยสุขชัย ตระกูลศุภชัย
2538ความคิดสร้างสรรค์ของแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / จิตศักดิ์ พุฒจรจิตศักดิ์ พุฒจร
2538การยอมรับเทคโนโลยีในการผลิตสุกรแม่พันธุ์ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / เฉลิมชนม์ เลิศมโนกุลชัยเฉลิมชนม์ เลิศมโนกุลชัย
2537บทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่เป็นจริงของตลาดนัดโค กระบือ ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในทัศนะของเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริลักษณ์ กมลศิริลักษณ์ กมล
2538ความคิดเห็นของผู้นำเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการจัดตั้งสภาการเกษตรแห่งชาติ / สินีนุช ครุธเมืองสินีนุช ครุฑเมือง
2539การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงอิสระจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
2535ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และการปฏิบัติด้านโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / วิชิต อุทัยวรรณวิชิต อุทัยวรรณ
2536การตอบสนองของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีของการปลูกมะเขือเทศ ในระบบข้าวมะเขือเทศ / จตุรงค์ พวงมณีจตุรงค์ พวงมณี