Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.059 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์(II) ที่มีลิแกนด์เป็นไธโอยูเรียและไนโตรเจน โดเนอร์ / พิเชษฐ์ เหล็กเพชรพิเชษฐ์ เหล็กเพชร
2530การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ (I) ไธโอยูเรียและซับสติติวเตดไธโอยูเรีย / สมพร แซ่เตียสมพร แซ่เตีย
2535การสังเคราะห์และศึกษาทางรังสีเอกซ์ของสารประกอบเชิงซ้อนคอบเปอร์ (I) ไธโอยูเรียและซับสติติวเตตไธโอยูเรียบางตัว / นิธิมา เคารพาพงศ์นิธิมา เคารพาพงศ์
2536การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบเชิงซ้อนของไธโอยูเรียและอนุพันธ์ของไธโอยูเรียกับคอปเปอร์ (1) / ชลชฎา ธนทิตย์ชลชฎา ธนทิตย์
2536การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ (II) ไชยาไนต์ และคอปเปอร์ (II) ไธโอยูเรียที่เสถียรบางตัว / วาสนา บัวอ้นวาสนา บัวอ้น
2535การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ (I) ที่เสถียรโดยใช้ - แอซิดลิแกนด์ / วรนาถ บุญปลิกวรนาถ บุญปลิก
2537การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ (I) ไธโอยูเรีย / สุมาลย์ ปราบพยัคฆาสุมาลย์ ปราบพยัคฆา
2542การเตรียมสารเชิงซ้อนคอปเปอร์ (I) ไธโอยูเรีย / รุ่งจิต แสนดีรุ่งจิต แสนดี
2542สารเชิงซ้อนของลิแกนด์ผสมกับทองแดง (I) / จีรภัทร์ จอดนอกจีรภัทร์ จอดนอก