Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.035 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2520โปรโตซัวในน้ำเสียที่เนื่องจากจากสารอินทรีย์ = Protozoa in water polluted by organic wast / อำไพ อาภรณ์ชยานนท์อำไพ อาภรณ์ชยานนท์
2528การแยกแทนนินออกจากน้ำทิ้งของโรงงานผลิตใบชา / ศรีจันทร์ คงมั่นศรีจันทร์ คงมั่น
2522การวิเคราะห์ปรอทโดยวิธีคัลเลอรีเมทรี และการกำจัดปรอทจากน้ำทิ้งของห้องปฏิบัติการเคมีและโรงงานอุตสาหกรรม / สุนทร ชูจันทร์สุนทร ชูจันทร์
2529การออกแบบระบบกำจัดน้ำเสียเพื่อใช้ประกอบการเขียน ชุดการเรียนการสอนเรื่องมลพิษของน้ำระดับมัธยมศึกษา 4-6 / วัฒน วัฒนากูลวัฒน วัฒนากูล
2524การกระจายของไฟโตแพลงตอนในน้ำเสียบางแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ / อรัสสา สาหร่ายสุวรรณ์อรัสสา สาหร่ายสุวรรณ์
2524การศึกษาคุณภาพทางเคมีและผลภาวะของน้ำธรรมชาติในเชียงใหม่ = A Study of chemical quality and pollution of natural waters in Chiang Mai / ชัยวัฒน์ สุขดีชัยวัฒน์ สุขดี
2528การศึกษามลพิษทางน้ำในคลองแม่ข่าและคูเมือง เพื่อวัตถุประสงค์การเรียนการสอนเรื่องน้ำ / สวัสดิ์ ทาหน่อทองสวัสดิ์ ทาหน่อทอง