Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.049 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ระบบการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for instate of criminal law / คมกฤช สุวัตถีคมกฤช สุวัตถี
2554ระบบการจัดการความรู้เพื่องานด้านบริหารอาคารและที่ดินของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for administration of building and land of the office of the attorney general / กฤษฎา กสานติกุลกฤษฎา กสานติกุล
2554ระบบการจัดการความรู้สำหรับงานนิติกรคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for narcotics litigation lawyer of the office of Attorney General / ทิพวรรณ กาญจนปราณีทิพวรรณ กาญจนปราณี
2554ระบบการจัดการความรู้สำหรับการดำเนินคดีคุ้มครองแรงงานของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for labor protection litigation of the office of the attorney general / อัครพัฒน์ พิสิษฐ์สังฆการอัครพัฒน์ พิสิษฐ์สังฆการ
2554ระบบการจัดการความรู้งานด้านงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for budget division of the general attorney office / ดาวัลย์ วิเศษดาวัลย์ วิเศษ
2554ระบบการจัดการความรู้เพื่องานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for public relation of the office of the attorney general / สอางค์ ชนะวงศ์สอางค์ ชนะวงศ์
2554ระบบการจัดการความรู้เพื่องานวินัยข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for administrative discipline officers of the Attorney General Office / ปรีดา โตวรวิรัตน์ปรีดา โตวรวิรัตน์
2554ระบบการจัดการความรู้สำหรับงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge Management system for supply and procurement of the office of the attorney / ทิพยา เสือฟักวงศิยา ทองอุปการ