Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 2767 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการบริหารสหกรณ์จำลอง โรงเรียนพณิชการเชียงใหม่ / จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
2549การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็วของแมงมุมของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ภาคเหนือของประเทศไทย = Rapid biodiversity assessment of the spiders of Doi Inthanon National Park, Northern Thailand / ธนภูมิ จามิกรานนท์ธนภูมิ จามิกรานนท์
2546การออกแบบและพัฒนาเครื่องลอกเมือกกาแฟอาราบิก้า = Design and development of mucilage machine for Arabica coffee / พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์
2542การแปรผันของทรอโพสเฟียริคโอโซนในภาคเหนือของประเทศไทย / กรรณิกา ปุรณะพรรค์กรรณิกา ปุรณะพรรค์
2547ผลของข้าวสารพันธุ์ต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต และการทำลายของด้วงงวงข้าว = Effect of milled rice varieties on the development and damage of rice weevil (sitophilus oryzae L.) / กนกวรรณ ศักดิ์สุริยากนกวรรณ ศักดิ์สุริยา
2548อิทธิพลของอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาและอาการสะท้านหนาวของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ = Influence of temperature on storage life and chilling injury of Mango cv. Choke Anan / จิราภรณ์ กัวะขุนทดจิราภรณ์ กัวะขุนทด
2542ผลของฮอร์โมนจูวีไนล์ต่อการสิ้นสุดระยะไดอะพอสของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis hampson) / อัญชลี เนตตกูลอัญชลี เนตตกูล
2548ผลของการใช้สารโพแทสเซียมไอโอไดด์ ไดเมทธิพิน และจิบเบอเรลลิน ก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพข้าว = Effect of utilization of potassium iodide, dimethipine and gibberellin before harvesting on rice quality / สายบัว เข็มเพ็ชรสายบัว เข็มเพ็ชร
2544การศึกษาตัวแบบเมทริกซ์ของการฉายภาพประชากร / สุลาวัลย์ ยศทะนูสุลาวัลย์ ยศทะนู
2546การใช้กากเมล็ดฝ้ายเป็นอาหารโค / อำพล วริทธิธรรมอำพล วริทธิธรรม