Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 71-78 of 78 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของผู้เลี้ยงผึ้งใน จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, attitude and good agricultural practice of apiarists in Chiang Mai Province / วรรณภัสสรณ์ มณีเป็ญวรรณภัสสรณ์ มณีเป็ญ
2540การผลิตและการตลาดไม้ตัดดอกของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / ศจีรัตน์ พรมโตศจีรัตน์ พรมโต
2541สภาวะการเลี้ยงโคนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / อาภา มณีรัตน์อาภา มณีรัตน์
2541ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้มุ้งตาข่ายในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ / ละไมพร สายทองละไมพร สายทอง
2541ความรู้พื้นบ้านในการปลูกและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรตระกูลขิง ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / ประมวล ชูสกุลประมวล ชูสกุล
2541ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันกำจัดหอยเชอร์รี่ของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ / วชิระ พระภูจำนงค์วชิระ พระภูจำนงค์
2541สถานภาพการผลิตและการจำหน่ายไม้ผลเขตหนาวของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ / กาญจนา อินเตจ๊ะกาญจนา อินเตจ๊ะ
2542การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ / กีรติ ธิแจ้กีรติ ธิแจ้