Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 78 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ / วสันต์ ชะลอวสันต์ ชะลอ
2545ความต้องการในการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกร ในตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / รื่นฤทัย เขตต์นนท์รื่นฤทัย เขตต์นนท์
2539การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงอิสระจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
2554ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งสนับสนุนอันจำเป็นในการปลูกป่าไม้สักของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่ = Economic feasibility and required supports for teak plantation of small farmers in Chiang Mai Province / อรพรรณ ประดิษฐ์อรพรรณ ประดิษฐ์
2553ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เส้นพรมแดนการเลือกตนเอง = Technical efficiency of rice production of farmers in Chiang Mai province using self-selectivity frontier Function / พรพรรณ ธิมายอมพรพรรณ ธิมายอม
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting off-season Longan production of farmers, Chiang Mai Province / คณาธิป คำวังคณาธิป คำวัง
2552ความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' knowledge in sufficiency economy philosophy in Chiang Mai Province / สลิน สุวรรณวงศ์สลิน สุวรรณวงค์
2546ผลทางพันธุพิษของแลนเนทต่อลิมโฟไซต์ของเกษตรอำเภอสารภี และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Genotoxic effect of lannate on lymphocytes of agriculturists in Saraphi and Chom Thong Districts Chiang Mai Province / พิศมัย คลังสินศิริกุลพิศมัย คลังสินศิริกุล
2540ความตระหนักของเกษตรตำบลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ / อัจฉภูมิ บัดติยาอัจฉภูมิ บัดติยา
2545ความต้องการพัฒนาการเกษตรของเกษตรกรเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พรรณี พิบูลย์พรรณี พิบูลย์