Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 78 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538ความคิดสร้างสรรค์ของแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / จิตศักดิ์ พุฒจรจิตศักดิ์ พุฒจร
2538การยอมรับเทคโนโลยีในการผลิตสุกรแม่พันธุ์ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / เฉลิมชนม์ เลิศมโนกุลชัยเฉลิมชนม์ เลิศมโนกุลชัย
2544การเปรียบเทียบคุณลักษณะของเกษตรกรผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ /cจรินทร์ แสนใจยาจรินทร์ แสนใจยา
2551แนวทางการพัฒนาอาาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ = Approach to occupational development of farmers in land reform zone, Chiang Mai province \ สถิตย์ อุปาลีสถิตย์ อุปาลี
2551ความเต็มใจยอมรับมาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สาตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ = Willingness to accept soil and water conservation measures of farmers in Upper Maesa Watershed, Chiang Mai Province / เก นันทะเสนเก นันทะเสน
2552การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Mobile phone utilization of farmers,Chiang Mai province / ณรัฐ รัตนเจริญณรัฐ รัตนเจริญ
2549ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting operation of rice seed producer group for extension and community rice seed multiplication Center Project, Chiang Mai Province / สิริพร นาคแก้วสิริพร นาคแก้ว
2545บทบาทของผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในจังหวัดเชียงใหม่ / สุวิมล ประชาสิทธิศักดิ์สุวิมล ประชาสิทธิศักดิ์
2549ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการชลประทานโครงการชลประทานแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' participation on irrigation management in Mae Taeng Irrigation Project, Chiang mai Province / รัชนก วิริยะอารีธรรมรัชนก วิริยะอารีธรรม
2545การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของเกษตรกร อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / ศิวาพร แสงศิริศิวาพร แสงศิริ