Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 24 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ความพึงพอใจและความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction and knowledge of Farmers Trained from Local Scholar Network Center, Chiang Mai Provin / วิธิวัต มันกระโทกวิธิวัต มันกระโทก
2550ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกถั่วเหลืองโดยการลดต้นทุนการผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' opinions towards reduced cost for soybean production in Chiang Mai Province / ดชธพล กล่อมจอหอเดชธพล กล่อมจอหอ
2552สภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับกระถางของกลุ่มเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Ornamental and flower pot plant production condition of farmer group in Chiang Mai Province / พัชรียา จิตตะสนธิพัชรียา จิตตะสนธิ
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่ทำประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกรตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' decision making for not applying in-season rice insurance, Pong Nam Ron Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province / ประภัสสร คำใบสีประภัสสร คำใบสี
2552แผนการผลิตผักปลอดภัยที่เหมาะสมของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Optimum plans for chemical residual-free vegetable production of farmer groups in Chiang Mai Province / ดนัย หาญจริงดนัย หาญจริง
2551แนวทางการพัฒนาอาาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ = Approach to occupational development of farmers in land reform zone, Chiang Mai province \ สถิตย์ อุปาลีสถิตย์ อุปาลี
2551ความเต็มใจยอมรับมาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สาตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ = Willingness to accept soil and water conservation measures of farmers in Upper Maesa Watershed, Chiang Mai Province / เก นันทะเสนเก นันทะเสน
2552การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Mobile phone utilization of farmers,Chiang Mai province / ณรัฐ รัตนเจริญณรัฐ รัตนเจริญ
2554ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งสนับสนุนอันจำเป็นในการปลูกป่าไม้สักของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่ = Economic feasibility and required supports for teak plantation of small farmers in Chiang Mai Province / อรพรรณ ประดิษฐ์อรพรรณ ประดิษฐ์
2553ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เส้นพรมแดนการเลือกตนเอง = Technical efficiency of rice production of farmers in Chiang Mai province using self-selectivity frontier Function / พรพรรณ ธิมายอมพรพรรณ ธิมายอม