Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 44 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพของเกษตรกรรายย่อย ในจังหวัดเชียงใหม่ / จักรพงษ์ วงศาพานจักรพงษ์ วงศาพาน
2544ทัศนคติของเกษตรกรชาวเขาต่องานส่งเสริมการปลูกพืชผักและไม้ดอกเมืองหนาวของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / ชูพงศ์ ธนะไพศาขมาสชูพงศ์ ธนะไพศาขมาส
2542บทบาทของกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาการผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน / ขวัญเดือน พุทธหน่อแก้วขวัญเดือน พุทธหน่อแก้ว
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคเต้านมอักเสบของโคนมในช่วงฤดูฝน ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ / ชาติชาย โยเหลาชาติชาย โยเหลา
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมของเกษตรกรในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ / เอกชัย ตั้งบริบูรณ์รัตน์เอกชัย ตั้งบริบูรณ์รัตน์
2546การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในระดับไร่นาของเกษตรกร อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / สาโรจน์ ศิริเมืองสาโรจน์ ศิริเมือง
2546การจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและการกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรลุ่มน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / เบญจภา ชุติมาเบญจภา ชุติมา
2540การผลิตและการตลาดไม้ตัดดอกของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / ศจีรัตน์ พรมโตศจีรัตน์ พรมโต
2541สภาวะการเลี้ยงโคนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / อาภา มณีรัตน์อาภา มณีรัตน์
2541ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้มุ้งตาข่ายในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ / ละไมพร สายทองละไมพร สายทอง