Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 44 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การเปรียบเทียบการเลี้ยงสุกรขุนประเภทมีสัญญาผูกพันกับการเลี้ยงแบบอิสระ ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / เสกสม คงนุมัติเสกสม คงนุมัติ
2549ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the Nile Tilapia production efficiency of famers in Chiang Mai province / อนุสรณ์ แสนอาษาอนุสรณ์ แสนอาษา
2549การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการตลาดของผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Business management and strategies for marketing development of beekeepers in Chiang Mai and Lamphun province / นพพร ตันติศิรินทร์;"Business management and strategies for marketing development of beekeepers in Chiang Mai and Lamphun province"นพพร ตันติศิรินทร์
2544การผลิตและการจำหน่ายปทุมมาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / จุไรรัตน์ อินทะนินจุไรรัตน์ อินทะนิน
2544กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของเกษตรกร เพอการขนส่งทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ / ทักษิณ รักจริงทักษิณ รักจริง
2546ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ / วสันต์ ชะลอวสันต์ ชะลอ
2545ความต้องการในการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกร ในตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / รื่นฤทัย เขตต์นนท์รื่นฤทัย เขตต์นนท์
2546ผลทางพันธุพิษของแลนเนทต่อลิมโฟไซต์ของเกษตรอำเภอสารภี และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Genotoxic effect of lannate on lymphocytes of agriculturists in Saraphi and Chom Thong Districts Chiang Mai Province / พิศมัย คลังสินศิริกุลพิศมัย คลังสินศิริกุล
2540ความตระหนักของเกษตรตำบลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ / อัจฉภูมิ บัดติยาอัจฉภูมิ บัดติยา
2545ความต้องการพัฒนาการเกษตรของเกษตรกรเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พรรณี พิบูลย์พรรณี พิบูลย์