Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-49 of 49 (Search time: 0.041 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2523การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนโพลีนิวเคลียรบางตัวของโลหะทรานซิชันแถวแรก = Preparation of some polynuclear complexes of first row transition metals / ประภาพร ภูริปัญญาคุณประภาพร ภูริปัญญาคุณ
2523การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของสารประกอบเชิงซ้อนไธโอคาร์บอนซิลาโตของนิเกิล (II) = Spectroscopic studies of thiocarboxylatonickel (II) complexes / นรินทร์ สังขสุทธิ์นรินทร์ สังขสุทธิ์
2522ศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนไตรฟลูออโรอะซีเตโตของโคบอลต์ (II) นิกเกิล (II) ทองแดง (II) และสังกะสี (II) กับไนโตรเจนโดเนอร์ลิแกนด์บางตัวโดยใช้วิธีการทางสเปกโตรสโคปี / ฉวีวรรณ ปัณฑวังกูรฉวีวรรณ ปัณฑวังกูร
2524การศึกษาทางสเปคโตรสโคปีของอนุพันธ์ของสารประกอบเชิงซ้อน คาร์บอกซิลาโตคอปเปอร์ (I) = Speotroscopic studies of derivatives of carboxylato copp (I) complexes / ประคอง นิ่มมงคลศิลป์ประคอง นิ่มมงคลศิลป์
2523การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิชั่น แถวแรกบางตัวของ 2-แอมมิโนพิริดีน = Studies of some first row transition metal complexes of 2-amino-pyridine / เข็มทอง สกุณีเข็มทอง สกุณี
2524การศึกษาอนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิกบางตัวของนิกเกิล (II) กับไนโตรเจนโดเนอร์ลิแกนด์ โดยวิธีทางสเปกโตรสโคปี = Studies of some carboxylic acid derivatives of nickell (II) with nitrogen donor ligands by spectro-scopic methods / ประเสริฐ ดารารัตน์ประเสริฐ ดารารัตน์
2523การศึกษาจลนศาสตร์ของปฏิกริยารีดิวซ์ของสารประกอบเชิงซ้อนโพลี่นิวเคลียร์จำพวก เฮกซอล = Kinetics study of the reduction of polynuclear complex of the type: Hexol / นรงค์ ฉิมพาลีนรงค์ ฉิมพาลี
2522การศึกษาสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิชั่นแถวแรกของชิพเบสซาลิไซลาดิฮายกับสารที่มีอะมิโนกรุ๊ฟ = Investigations of complexes of first row transition metals with schiff bases of salicylaldehyde and amino compounds / ธิติพันธุ์ กว้างสุขสถิตย์ธิติพันธุ์ กว้างสุขสถิตย์
2527การศึกษาทางสเปกโตรสโคบีของสารประกอบเชิงซ้อนโครเมียม (III) บางตัว / สุมาลี เฉลยจรรยาสุมาลี เฉลยจรรยา