Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 7291 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2536ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรสตรีที่มีต่อการประกอบอาชีพในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา / ชูชาติ บุญยังชูชาติ บุญยัง
2544การศึกษาตัวแบบเมทริกซ์ของการฉายภาพประชากร / สุลาวัลย์ ยศทะนูสุลาวัลย์ ยศทะนู
2546การใช้กากเมล็ดฝ้ายเป็นอาหารโค / อำพล วริทธิธรรมอำพล วริทธิธรรม
2547การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศของบริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด = Development of a strategic planning information technology system for the Thai-Nichi Industry Company Limited / กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยากุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2548ผลของอัตราการลดความชื้นและแรงกดต่อการบุบและแตกของผลลำไย = Effect of drying rate and compression force on longan indentation and cracking / ธีระ อัมระปาลธีระ อัมระปาล
2551การเปลี่ยนแปลงคาบของระบบดาวคู่แบบใกล้ชิด บีแซด อีริดานี = Period variation of a close binary system BZ Eridani / อัจฉรา ธีรวิทยานุกุลอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล
2553การติดตามตรวจสอบการเจริญอย่างรวดเร็วของสาหร่าย Botryococcus braunii Kutzing และคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ = Monitoring of botryococcus braunii kutzing blooming and water quality in the reservior of Mae Hia Agricultural Research Station and Training Center, Chiang Mai Province / ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์
2544ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเครียดของผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
2523การศึกษาชีวประวัติและสัณฐานวิทยาของแมลงวัน เหาวัว = Studies on life history and morphology of Louseflies (Hippobosca equina Linn.) / ชินวัตร โกมลวานิชชินวัตร โกมลวานิช
2544ความหลากหลายและการกระจายของมดในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / ภรณี ประสิทธิ์อยู่ศีลภรณี ประสิทธิ์อยู่ศีล