Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 128 (Search time: 0.028 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดเก็บภาษีเทศบาลนครเชียงใหม่ / สาธิต นาระทะสาธิต นาระทะ
2547การพัฒนาระบบสนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรระบบขนส่งถ่านลิกไนท์ เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / สมรรถชัย บุญกุณะสมรรถชัย บุญกุณะ
2555ระบบธุรกิจชาญฉลาดสาหรับวิเคราะห์งบประมาณเงิน รายได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Business intelligence system for analyzing revenue budget, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / ทิพย์วรรณ เรืองจุติโพธิ์พานทิพย์วรรณ เรืองจุติโพธิ์พาน
2546โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยแมโครมีเดียแฟลช 5 / นรพนธ์ อุสาใจนรพนธ์ อุสาใจ
2542พฤติกรรมของไดอะแฟรมวอลล์โดยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์ / ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
2543การแสดงภาพทางคอมพิวเตอร์ของการกระจายความเค้นที่คำนวณได้ จากฟังก์ชันความเค้น / ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์
2536โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการหาลักษณะเฉพาะของสารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง / พรชัย รักษ์พงษ์สิริพรชัย รักษ์พงษ์สิริ
2543การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์การปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ในระบบและนอกระบบของประชากร / วฐา มินเสนวฐา มินเสน
2551การทำนายยีนของยูแคริโอตด้วยวิธีฟิคเกตและกลิมเมอร์ = Gene prediction in eukaryote by fickett and glimmer method / ภานุรุจ เรืองวิเศษภานุรุจ เรืองวิเศษ
2528การคำนวณการกระเจิงมัลติเปิลในการวัดแบบไทม์ออฟไฟลท์ / ทวี ฉิมอ้อยทวี ฉิมอ้อย