Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 37 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548อิทธิพลของอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาและอาการสะท้านหนาวของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ = Influence of temperature on storage life and chilling injury of Mango cv. Choke Anan / จิราภรณ์ กัวะขุนทดจิราภรณ์ กัวะขุนทด
2546ผลของอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาและอาการสะท้านหนาวของส้มเขียวหวานพันธุ์สีทอง = Effect of temperature on storage life and chilling injury of tangerine cv. seetong / ศรัณยา วอขวาศรัณยา วอขวา
2549ผลของอุณหภูมิแวดล้อมต่ออุณหภูมิข้าวเปลือกและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวระหว่างเก็บรักษา = Effect of ambient temperature on paddy temperature and quality changes during storage / อารีรัตน์ จิตบุญอารีรัตน์ จิตบุญ
2548การยืดอายุการเก็บรักษาผลลำไยโดยใช้สารเคมีกันเสียร่วมกับอุณหภูมิต่ำ = Prolonging storage life of longan fruit using chemical preservatives in combination with low temperatures / สุเมธี เขื่อนมณีสุเมธี เขื่อนมณี
2548การทำนายอุณหภูมิภายในผลมะม่วงโดยใช้สมบัติทางความร้อน = Prediction of internal temperature in mango fruit using thermal properties / พิรัญชนา ภาณุสัณห์พิรัญชนา ภาณุสัณห์
2548ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลดอุณหภูมิขั้นต้นของผัก = Factors affecting pre-cooling of vegetables / ธีระพงษ์ จันทร์แจ่มธีระพงษ์ จันทร์แจ่ม
2545การแยกและการหาลักษณะเฉพาะของการทนอูณหภูมิสูงของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจากน้ำพุร้อนบางแหล่งบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / วราภรณ์ ปานอยู่วราภรณ์ ปานอยู่
2543การปรับปรุงวิธีเตรียมทางเคมีของสารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤตสูง ระบบบิสมัท Bi-Sr-Ca-Cu-O / ภัทรารักษ์ จันทรวรชาตภัทรารักษ์ จันทรวรชาต
2545อิทธิพลของกรรมวิธีรักษาสีเปลือกต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของผลลิ้นจี่ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ / พรอนันต์ บุญก่อนพรอนันต์ บุญก่อน
2552กระบวนการที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิผัดกาดฮ่องเต้โดยใช้ระบบสุญญากาศ = Optimal vacuum cooling process of Pak Choi (Brassica chinensis) / วีนิล ชินนาพันธ์วีนิล ชินนาพันธ์