Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 37 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การศึกษาลักษณะสมบัติของสัมประสิทธิ์ความต้านทานไฟฟ้าตามอุณหภูมิทางบวกในแบเรียมสตรอนเซียมติตาเนตที่จุดคูรีระหว่าง 50-150 ซ / กมล พลคำกมล พลคำ
2532ผลของอุณหภูมิรากที่มีต่อการเจริญเติบโตของส้มโอ / ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
2530การศึกษาสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทานเพาะของแบเรียมติตาเนท / เบญจวรรษ เชิงสะอาดเบญจวรรษ เชิงสะอาด
2532การตอบสนองทางสรีรวิทยาของกาแฟอราบิก้าต่อสภาวะเครียดของการขาดน้ำและอุณหภูมิสูง / พัฒนพันธุ์ ไพชยนต์พัฒนพันธุ์ ไพชยนต์
2524ผลของอุณหภูมิและความชื้นต่อการฟักไข่ของพยาธิปากขอ (Ancyloslosloma caninum) = The Effect of temperature and humidity on hatching of Hookeorm (Ancyloslosloma caninum) / ธงชัย วงษ์สมบูรณ์ธงชัย วงษ์สมบูรณ์
2535ผลของการใช้ระบบความเย็นต่อเนื่องต่อการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของกระเทียมต้นและปวยเหล็ง / วิลาวัลย์ คำปวนวิลาวัลย์ คำปวน
2535ผลของการลดอุณหภูมิหลังเก็บเกี่ยวและสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผักกาดหอมห่อ / ยงยุทธ ข้ามสี่ยงยุทธ ข้ามสี่
2525ผลของอุณหภูมิแสงและอาหารต่อประชากรไฮดราและพลานาเรีย = Effect of temperature, light and nutrition on population og Hydra and Planaria / กรรณิการ์ จันทอกกรรณิการ์ จันทอก
2527การศึกษาสมบัติสภาพนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ ของซินเตอร์ Fe2 O3-Cr3 O3-Mgo-TiO2 / องอาจ เที้ยธิทรัพย์องอาจ เที้ยธิทรัพย์
2531การศึกษาคุณลักษณะของสัมประสิทธิ์ความต้านทานไฟฟ้าตามอุณหภูมิทางบวกในแบเรียมติตาเนตเซรามิกส์ที่จุดคูรี ระหว่างอุณหภูมิ 30 ถึง 200 องศาเซลเซียส / นพพร เหรียญทองนพพร เหรียญทอง