Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 109 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การศึกษาผิวดูดกลืนความร้อนเซรามิกส์เพื่อใช้ในเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ / ธีระชัย พลสงครามธีระชัย พลสงคราม
2531การแยกแอมโมเนียออกจากสารละลายน้ำแอมโมเนียโดยใช้ความร้อน / ไพโรจน์ รุจิรารังสรรค์ไพโรจน์ รุจิรารังสรรค์
2531การตอบสนองของพันธุกรรมข้าวสาลีต่อสภาพอากาศร้อน / ศันสนีย์ จำจดศันสนีย์
2533โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสถาพนำความร้อนของวัตถุประกอบ / สมประสงค์ อินทร์เจริญสมประสงค์ อินทร์เจริญ
2524ไดรโอสแตทสำหรับการวัดสภาพนำความร้อน = A Cryostat for thermal conductivity measurement / วีรพงษ์ ฉายอรุณวีรพงษ์ ฉายอรุณ
2529แผงแบบแผ่นราบสำหรับทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ / ฉวีวรรณ เจียรกุลฉวีวรรณ เจียรกุล
2531การเตรียมเซรามิกส์ทนไฟที่มีสภาพนำความร้อนสูง / สุวิช ษมาพิสุทธิ์สุวิช ษมาพิสุทธิ์
2526การศึกษาแอนฮาร์โมนิคซิตีในตะกั่ว / พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์พูนทรัพย์ มิตรสัมพันธ์
2546ผลของการใช้ความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงโปรตีนระหว่างการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ = Effect of heat treatment on protein changes during chilling lnjury of mango fruit cv. Chok-Anan / วีรพล โพธิ์สว่างวีรพล โพธิ์สว่าง
2526การศึกษาแลททิสแอนฮาร์โมนิคซิตีในดีบุก / สัมพันธ์ รัตนบุรีสัมพันธ์ รัตนบุรี