Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.028 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ความต้องการการดูแลที่บ้านของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท / สถิตย์ วงศ์สุรประกิตสถิตย์ วงศ์สุรประกิต
2546พฤติกรรมเอื้ออาทรของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / นงลักษณ์ วรรักษ์ธนานันท์นงลักษณ์ วรรักษ์ธนานันท์
2546ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ / ภัทราจิตต์ ศักดาภัทราจิตต์ ศักดา
2546ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ชวนชม วงศ์ไชยชวนชม วงศ์ไชย
2555การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุที่กลับมารักษาซ้ำ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for Re-admitted elderly patients with schizophrenia, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ณัฏฐมนต์ ธุระงานณัฏฐมนต์ ธุระงาน
2546ความเข้มแข็งอดทนของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / วนิดา เปรียญจมวนิดา เปรียญจม