Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.017 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ผลของการเตรียมผู้ดูแลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง = Effect of caregiver preparation on activities of daily living among the elderly with stroke / จุไร เกลี้ยงเกลาจุไร เกลี้ยงเกลา
2546ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / ดวงเดือน นรสิงห์ดวงเดือน นรสิงห์
2546พฤติกรรมเอื้ออาทรของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / นงลักษณ์ วรรักษ์ธนานันท์นงลักษณ์ วรรักษ์ธนานันท์
2546ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ / ภัทราจิตต์ ศักดาภัทราจิตต์ ศักดา
2546ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ชวนชม วงศ์ไชยชวนชม วงศ์ไชย
2546ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ / สุรภา ทองรินทร์สุรภา ทองรินทร์
2546ความเข้มแข็งอดทนของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / วนิดา เปรียญจมวนิดา เปรียญจม