Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 56 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เจษฎาพร พิชัยยาเจษฎาพร พิชัยยา
2543ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับแรงสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศิริพร พงษ์ระวีวงศาศิริพร พงษ์ระวีวงศา
2542ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วิภาวดี สายนำทานวิภาวดี สายนำทาน
2538ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการล้างมือของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พิมพรรณ ภู่ปะวะโรทัยพิมพรรณ ภู่ปะวะโรทัย
2537การสร้างแบบพรรณนาลักษณะงานหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อาภรณ์ ชัยรัตอาภรณ์ ชัยรัต
2538การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริวรรณ ปิยะกุลดำรงสิริวรรณ ปิยะกุลดำรง
2539การสร้างแบบพรรณนาลักษณะงานพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เอื้องทิพย์ คำปันเอื้องทิพย์ คำปัน
2539ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่คาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางของผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วงเดือน งามนิลวงเดือน งามนิล
2540การสร้างแบบพรรณนาลักษณะงานของหัวหน้างานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อาภาภรณ์ วรพงษ์อาภาภรณ์ วรพงษ์
2539การติดเชื้อในโรงพยาบาล ในผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อรทัย ไชยถาอรทัย ไชยถา