Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.02 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เจษฎาพร พิชัยยาเจษฎาพร พิชัยยา
2541ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่แผลไหม้ ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กรกช ศรีวิภาตกรกช ศรีวิภาต
2543ความรู้ ทัศนคติ และสิ่งสนับสนุนที่มีผลต่อการปฎิบัติงานเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริพร ตียพันธ์สิริพร ตียพันธ์
2544ผลของการเสนอตัวแบบต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / นันทนา นุ่นงามนันทนา นุ่นงาม
2544การติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารแบบสมบูรณ์ทางหลอดเลือดดำโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อุบลรัตน์ สร้อยสนธิ์อุบลรัตน์ สร้อยสนธิ์
2544ผลของการใช้โปรแกรมควบคุมการติดเชื้อต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากการคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางในผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม / จันทร์บาน ราชคมจันทร์บาน ราชคม