Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.043 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การติดเชื้อในโรงพยาบาลในแผนกผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / มาลินี วัฒนากูลมาลินี วัฒนากูล
2539การติดเชื้อในโรงพยาบาล ในผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อรทัย ไชยถาอรทัย ไชยถา
2540ผลของการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแก่คนงานโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ประไพพันธ์ วงศ์เครือประไพพันธ์ วงศ์เครือ
2541ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่แผลไหม้ ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กรกช ศรีวิภาตกรกช ศรีวิภาต
2538การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยสูงอายุทางอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Nosocomial infections in elderly medical patients, Maharaj Nakorn Chingmai Hospital / อารีย์ ธรรมโมอารีย์ ธรรมโม
2542ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / จิตถนอม สังขนันท์จิตถนอม สังขนันท์
2543ความรู้ ทัศนคติ และสิ่งสนับสนุนที่มีผลต่อการปฎิบัติงานเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริพร ตียพันธ์สิริพร ตียพันธ์
2542การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ประภัสสร บัณฑุรัตน์ประภัสสร บัณฑุรัตน์
2543การติดเชื้อสะแตปฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / จุฑามาศ อินทร์ชัยจุฑามาศ อินทร์ชัย
2544ผลของการเสนอตัวแบบต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / นันทนา นุ่นงามนันทนา นุ่นงาม