Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.008 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับแรงสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศิริพร พงษ์ระวีวงศาศิริพร พงษ์ระวีวงศา
2541การให้คุณค่าและการปฏิบัติบทบาทผู้ชำนาญทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เกษณา แซ่ล้อเกษณา แซ่ล้อ
2541ความขัดแย้ง การจัดการกับความขัดแย้ง และการรับรู้ค่าของงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ทรียาพรรณ สุภามณีทรียาพรรณ สุภามณี
2541การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุวรรณี สุคนธสรรพ์สุวรรณี สุคนธสรรพ์
2541พฤติกรรมความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กัญญา โตท่าโรงกัญญา โตท่าโรง
2542การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กุลวดี มุทุมลกุลวดี มุทุมล
2542พฤติกรรมการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของตนเองและพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / รัชนี เรืองพรวิสุทธิ์รัชนี เรืองพรวิสุทธิ์
2543การปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นัชชา เสนะวงศ์นัชชา เสนะวงศ์