Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-55 of 55 (Search time: 0.01 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ความผูกพันในครอบครัว ความเชื่อที่ไร้เหตุผลและภาวะซึมเศร้าของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน = Family connectedness, irrational beliefs and depression among youth in the juvenile training center / ลำเจียก กำธรลำเจียก กำธร
2548ผลของการหย่าเครื่องช่วยหายใจโดยการใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพต่อระยะเวลาและความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม = Effects of multidisciplinary ventilator weaning team approach on weaning time and weaning success of sirgical critically Ill patients / มัลลิกา โชติสีนิลมัลลิกา โชติสีนิล
2548ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในการจัดการความเจ็บปวดของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดใหญ่ = Effects of coaching on knowledge and practices of professional nurses in pain management among patients after major surgery / จันทิรา ทองใสจันทิรา ทองใส
2539ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของคู่สมรสที่มีบุตรยาก / จิราวรรณ ดีเหลือจิราวรรณ ดีเหลือ
2540ผลของการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแก่คนงานโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ประไพพันธ์ วงศ์เครือประไพพันธ์ วงศ์เครือ