Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-55 of 55 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การรับรู้บทบาทของค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก = Role perception of Tampon Administrative Organization in prevention and control of avian influenza / พลางกูร ยอดน้ำคำพลางกูร ยอดน้ำคำ
2548การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ความรับผิดของโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน / สิรินาถ คำใจหนักสิรินาถ คำใจหนัก
2548ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้ป่วย กับจำนวนวันนอนในโรงพยาบาล = Relationship between fatient characteristics and length of stay in hospital / รวีวรรณ เล็กวิลัยรวีวรรณ เล็กวิลัย
2548การสื่อสารระหว่างบิดามารดากับสตรีวัยรุ่นและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น = Parent-teen communication and sexual risk behaviors of female adolescents / ชัญญา ดิษเจริญชัญญา ดิษเจริญ
2548ความผาสุกทางจิตใจของเด็กกลุ่มพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดลำพูน = Psychological well-being among special children's groups in primary schools of Lamphun Province / วันเพ็ญ โพธิยอดวันเพ็ญ โพธิยอด