Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-46 of 46 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ความเข้มแข็งอดทนของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / วนิดา เปรียญจมวนิดา เปรียญจม
2543ความคิดเห็นของพยาบาลต่อการสอนสุขศึกษาแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแก่ผู้ปกครองเด็กป่วยในงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ผ่องพรรณ อุปพันธวงค์ผ่องพรรณ อุปพันธวงค์
2543ภาระของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี / ไพรินทร์ กันทนะไพรินทร์ กันทนะ
2003Child-rearing practices among primary caregivers of HIV infected children aged 0-5 years in Chiang Mai, Thailand = การเลี้ยงดูเด็กติดเชื้อเอชไอวี อายุ 0-5 ปี ของผู้ดูแลหลักในเชียงใหม่ประเทศไทย / Pimpaporn KlunklinPimpaporn Klunklin
2544ภาระและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ / นมิตา ล. สกุลนมิตา ล. สกุล
2544ผลของการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ต่อความรู้และการปฎิบัติของผู้ดูแลเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี / อัญชนา โตศิลากุลอัญชนา โตศิลากุล