Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 109 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การให้คุณค่าและการปฏิบัติบทบาทผู้ชำนาญทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เกษณา แซ่ล้อเกษณา แซ่ล้อ
2541ความขัดแย้ง การจัดการกับความขัดแย้ง และการรับรู้ค่าของงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ทรียาพรรณ สุภามณีทรียาพรรณ สุภามณี
2541การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุวรรณี สุคนธสรรพ์สุวรรณี สุคนธสรรพ์
2541การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าเปิดทรวงอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นฤมล วงศ์มณีโรจน์นฤมล วงศ์มณีโรจน์
2541คุณภาพชีวิตของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว / พัชรินทร์ วิเศษพานิชย์พัชรินทร์ วิเศษพานิชย์
2541พฤติกรรมความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กัญญา โตท่าโรงกัญญา โตท่าโรง
2557ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลใน พระสงฆ์สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง คลินิกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ดวงฤดี ลาศุขะ; ถนอมจิตร์ ปินตาปิน
Sep-2557ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลช่องปากสำหรับผู้ป่วยสูงอายุวิกฤตที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทศพร คำผลศิริ; ดวงฤดี ลาศุขะ; นฤมล จินะคำปา
Sep-2557ประสิทธิผลของการใช้ชุดการดูแลในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม หอผู้ป่วยพิเศษ 10 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กนกพร สุคำวัง; ปาริชาต กางร่มกลาง
Sep-2557ประสิทธิผลของการส่งเสริมการฟื้นสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ฉวีวรรณ ธงชัย; น้ำฝน พุทธกาล