Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 109 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การสร้างแบบพรรณนาลักษณะงานของหัวหน้างานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อาภาภรณ์ วรพงษ์อาภาภรณ์ วรพงษ์
2539การติดเชื้อในโรงพยาบาล ในผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อรทัย ไชยถาอรทัย ไชยถา
2539การสร้างแบบพรรณนาลักษณะงานของผู้ตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กนกพรรณ ลีลาศเจริญกนกพรรณ ลีสาศเจริญ
2540ผลของการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแก่คนงานโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ประไพพันธ์ วงศ์เครือประไพพันธ์ วงศ์เครือ
2540คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เสาวรส ปริญญะจิตตะเสาวรส ปริญญะจิตตะ
2540ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พวงเพชร ยัพวัฒนพันธ์พวงเพชร ยัพวัฒนพันธ์
2540ผลของการจูงใจในการล้างมือต่อความรู้และพฤติกรรมการล้างมือของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกสูติกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์
2540ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / พรชัย จูลเมตต์พรชัย จูลเมตต์
2541ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่แผลไหม้ ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กรกช ศรีวิภาตกรกช ศรีวิภาต
2540การพึ่งพิงร่วมและความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สมใจ ศิระกมลสมใจ ศิระกมล