Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 71-78 of 78 (Search time: 0.057 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้โภชนาการและการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฏฐินี ทิพย์ธรรมณัฏฐิณี ทิพย์ธรรม
2545ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุบ้านเกาะกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ขวัญหทัย บุญชูขวัญหทัย บุญชู
2542กิจกรรมโภชนาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์
2547การให้คำปรึกษาตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อการลดน้ำหนักของผู้ที่มีน้ำหนักเกิน = The counseling on food-based dietary guidelines for Thai people for weight loss of overweight person / มนชยา พลอยเลื่อมแสงมนชยา พลอยเลื่อมแสง
2545ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการฉันภัตตาหารของพระสังฆาธิการที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุมิตรา มาเมืองสุมิตรา มาเมือง
2545ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / นิรันดร์ ตาน้อยนิรันดร์ ตาน้อย
2545ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับฉลากโภชนาการของครู โรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ / สุจิณณา ศักดิ์ถาวรสุจิณณา ศักดิ์ถาวร
2544การบริโภคอาหารของเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / ทิตินันท์ จิรานุกรมทิตินันท์ จิรานุกรม