Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 61-70 of 78 (Search time: 0.023 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ภาวะโภชนาการของเกษตรกรที่เพาะปลูกระบบเกษตรอินทรีย์ในกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / สุภา วิริยภาพสุภา วิริยภาพ
2545การจัดทำตำรับมาตรฐานและหาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านชาวยอง / รำไพ ปัญญาพรหมรำไพ ปัญญาพรหม
2545การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของแม่ชีวัดตโปทาราม ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อุบล ขันธะอุบล ขันธะ
2544ความสัมพันธ์ของความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการของครู ในจังหวัดเชียงใหม่กับการเลือกซื้ออาหาร / ทับทิม ก้อนคำทับทิม ก้อนคำ
2545ความรู้และภาวะโภชนาการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / อำไพ สุริยพงศกรอำไพ สุริยพงศกร
2545ความรู้และการปฏิบัติตัวตามหลักสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร ของโรงพยาบาลในเครือรามคำแหงภาคเหนือ / มณฑกานต์ ยังมีสุขมณฑกานต์ ยังมีสุข
2545ความรู้ทางโภชนาการและการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ บ้านช่างคำหลวง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / บุญชุบ ประเสริฐผลบุญชุบ ประเสริฐผล
2545ภาวะโภชนาการของนักเรียนที่พ่อแม่และพ่อหรือแม่อพยพไปขายแรงงานต่างถิ่น ของโรงเรียนเก่างิ้วหนองบัวคุรุราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น / วรรณภา ธนะชัยวรรณภา ธนะชัย
2550ผลการให้คำปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกำลังกายต่อการลดน้ำหนักของนักเรียนที่เป็นโรคอ้วน = Effect of counseling regarding food-based dietary guidelines for Thai and exercise on weight loss among obese students / ยุวดี ถิ่นถาวรยุวดี ถิ่นถาวร
2546การบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลที่พักในหอพักพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อาภาภรณ์ คำกัมพลอาภาภรณ์ คำกัมพล