Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 61-70 of 70 (Search time: 0.025 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง / เทียมจันทร์ บรรณจักร์เทียมจันทร์ บรรณจักร์
2544การรับรู้และการตอบสนองของพยาบาลต่อสื่อสัญญาณทารกเกิดก่อนกำหนด / วรางคณา มหาพรหมวรางคณา มหาพรหม
2544ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่น / อุทุมพร ศรีสถาพรอุทุมพร ศรีสถาพร
2544ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช / วงเดือน สุนันตาวงเดือน สุนันตา
2544แรงจูงใจและประสิทธิผลภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย / สมพิศ การดำริห์สมพิศ การดำริห์
2544การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ / วารุณี ผสมบุญวารุณี ผสมบุญ
2544การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อัจฉรี จันทนจุลกะอัจฉรี จันทนจุลกะ
2544ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง / ศุกลรัตน์ ต๊ะวิชัยศุกลรัตน์ ต๊ะวิชัย
2544ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค / นุชยงค์ เยาวพานนท์นุชยงค์ เยาวพานนท์
2544การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ / วัฒนวรรณ บุญกุณะวัฒนาวรรณ บุญกุณะ