Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 70 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors influencing working life span of professional nurses graduated from Faculty of Nursing Chiang Mai University / พีรยา พงศ์สังกาจพีรยา พงศ์สังกาจ
2538ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งอดทน สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต / วรนุช กิตสัมบันท์วรนุช กิตสัมบันท์
2538ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหรือไม่เลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาล / ไพเราะ เอี่ยมสุรีย์ไพเราะ เอี่ยมสุรีย์
2539แบบของผู้นำและความสามารถในการบริหารงานตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุข / พิชญา ศรีเกลื่อนกิจพิชญา ศรีเกลื่อนกิจ
2539การสร้างแบบวัดคุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพ / กรุณา แดงสุวรรณกรุณา แดงสุวรรณ
2539การนำผลการวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ / สุมิตรา เวฬุวนารักษ์สุมิตรา เวฬุวนารักษ์
2539ความรู้ และความคาดหวังในบทบาทเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่บ้านของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 6 / สุภาพร ไทยธานีสุภาพร ไทยธานี
2539ความขัดแย้งและการจัดการกับความขัดแย้งของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคใต้ / มณฑิกา แก้วทองคำมณฑิกา แก้วทองคำ
2540ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความคลุมเครือและความขัดแย้งในบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ / กษวรรณ ราชศักดิ์กษวรรณ ราชศักดิ์
2540ความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช / ลัดดา ตันกันทะลัดดา ตันกันทะ