Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 70 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / ธัญญลักษณ์ ศิริวัฒน์ธัญญลักษณ์ ศิริวัฒน์
2545บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน / ลัดดาวัลย์ จันทร์ศรีลัดดาวัลย์ จันทร์ศรี
2545ผลของการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกัน การถูกเข็มตำหรือของมีคมบาดของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง / จันทร์ธิลา ศรีกระจ่างจันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง
2532ความเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยทั่วไป อายุรกรรม ศัลยกรรม / ฐานา ธรรมคุณฐานา ธรรมคุณ
2535เปรียบเทียบบทบาทที่องค์การกำหนดกับการปฏิบัติงานจริงของพยาบาลผู้ชำนาญ เฉพาะทาง โรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุข / สายสวาท เผ่าพงษ์สายสวาท เผ่าพงษ์
2536ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการยึดมั่นต่อกันในกลุ่มของพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขต 7 / สุภาพร โชติศิริคุณวัฒน์สุภาพร โชติศิริคุณวัฒน์
2535ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทและการปฏิบัติจริงของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ราณี วิริยะเจริญกิจราณี วิริยะเจริญกิจ
2537แนวคิดพื้นฐานในการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล / กนกวรรณ จิตต์ตรีงามกนกวรรณ จิตต์ตรีงาม
2538ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการล้างมือของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พิมพรรณ ภู่ปะวะโรทัยพิมพรรณ ภู่ปะวะโรทัย
2539บทบาทของพยาบาลวิชาชีพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พงศ์ลดา รักษาขันธ์พงศ์ลดา รักษาขันธ์