Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 46 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน = Situstional analysis of caring for persons with attempted suicide receiving services at Songkhwae hospital, Nan province / จิรนันท์ ศิริเดชากุลจิรนันท์ ศิริเดชากุล
2545ภาระและความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลกับการกลับเข้ารักษาซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ทุลภา บุปผาสังข์ทุลภา บุปผาสังข์
2542ความต้องการการดูแลที่บ้านของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท / สถิตย์ วงศ์สุรประกิตสถิตย์ วงศ์สุรประกิต
2554ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของบิดามารดา ในการดูแลเด็กที่เป็นโรคหอบหืด = Effect of coaching on care practices among parents of childern with asthma / สิริมาดา สุขสวัสดิ์สิริมาดา สุขสวัสดิ์
2547ผลของการเตรียมผู้ดูแลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง = Effect of caregiver preparation on activities of daily living among the elderly with stroke / จุไร เกลี้ยงเกลาจุไร เกลี้ยงเกลา
2539ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนันสนุนทางสังคม ปัจจัยบางประการกับความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระยะพักฟื้น / กัญญารัตน์ ผึ่งบรรหารกัญญารัตน์ ผึ่งบรรหาร
2546ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / ดวงเดือน นรสิงห์ดวงเดือน นรสิงห์
2546พฤติกรรมเอื้ออาทรของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / นงลักษณ์ วรรักษ์ธนานันท์นงลักษณ์ วรรักษ์ธนานันท์
2546ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ / ภัทราจิตต์ ศักดาภัทราจิตต์ ศักดา
2546ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ชวนชม วงศ์ไชยชวนชม วงศ์ไชย