Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 209 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรพยาบาล แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริบูรณ์ ยาวิชัยสิริบูรณ์ ยาวิชัย
2545ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เจษฎาพร พิชัยยาเจษฎาพร พิชัยยา
2545พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / สายทิพย์ นวลนุชสายทิพย์ นวลนุช
2545ลำดับขั้นด้านความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง / พจนีย์ ขจรธรรมรักษ์พจนีย์ ขจรธรรมรักษ์
2545บทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ / ธมลวรรณ คณานิตย์ธมลวรรณ คณานิตย์
2545การปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่ / พวงทอง บุญชูพวงทอง บุญชู
2541รูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย และความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ / กริชแก้ว แก้วนาคกริชแก้ว แก้วนาค
2545การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน / สรวงสุดา ชลัมพุชสรวงสุดา ชลัมพุช
2542การพัฒนาภาวะผู้นำด้านวิชาชีพการพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ / นิภา มีเครือรอดนิภา มีเครือรอด
2542ความเป็นผู้คิดก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พัชรินทร์ สังวาลย์พัชรินทร์ สังวาลย์