Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/72120
Title: มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับนายหน้ารายย่อยและแรงงานเมียนมาในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง
Other Titles: Legal Measures for the Prevention and Suppression of Corruption by Government Officials Related to Individual Brokers and Myanmar Labourers in Seafood Processing Industry
Authors: สุรศักดิ์ มีบัว
ศิริมา ทองสว่าง
Keywords: คอร์รัปชัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นายหน้ารายย่อย
แรงงานเมียนมา
อุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง
Corruption
Government Officials
Individual Brokers
Myanmar Labour
Seafood Processing Industry
Issue Date: 2563
Publisher: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Citation: นิติสังคมศาสตร์ 13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2563), 102-135
Abstract: ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเป็นลำดับต้นๆ ของโลก แต่อย่างไรก็ดียังคงประสบสภาวะขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง จึงต้องพึ่งพาแรงงานเมียนมาเข้ามาทดแทนและขับเคลื่อนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมดังกล่าวให้ดำเนินต่อไปได้ แต่ในทางกลับกันการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติมีข้อจำกัดบางประการเกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบตามมา ผลการวิจัย พบว่าจากปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดทำให้แรงงานเมียนมาต้องการเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องจำนวนมาก แต่ด้วยข้อจำกัดบางอย่างทำให้เกิดนายหน้ารายย่อยประเภทต่างๆ ขึ้นมาและมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยสัมพันธ์กับความต้องการแรงงานเพื่อเข้ามาเติมเต็มตำแหน่งงานที่ว่างลง ลักษณะของนายหน้านั้นประกอบไปด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่ทำงานร่วมกันทั้งคนเมียนมาและคนไทย ซึ่งช่วยเหลือแรงงานเมียนมาด้านต่างๆ โดยเรียกหรือรับค่าจ้างตอบแทนจำนวนสูงในการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การจัดทำเอกสารและการขจัดปัญหาเมื่อมีการดำรงอยู่และตั้งถิ่นฐานของแรงงานเมียนมาในพื้นที่ ก่อให้เกิดลักษณะการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการเรียกหรือรับสินบนเพื่อละเว้นกระทำการหรือเร่งดำเนินการ ส่งผลกระทบทั้งต่อแรงงานเมียนมาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และแม้ว่าทุกภาคส่วนพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ เนื่องด้วยปัจจัยที่เอื้อให้นายหน้าและการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถดำรงอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับการคอร์รัปชัน ข้อจำกัดของแรงงานเมียนมาและเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนเข้าไปมีส่วนได้เสียโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ ผู้เขียนจึงเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 2 ประการ ได้แก่ มาตรการในการป้องกันควรบูรณาการความร่วมมือจากคนในสังคมในการแจ้งเบาะแสโดยปรับปรุงมาตรการจูงใจให้มีความชัดเจน ทบทวนกระบวนการจัดทำบัตรผ่านแดนให้มีความเข้มงวด ปรับปรุงกระบวนการจัดทำเอกสารของแรงงานเมียนมาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตัดวงจรนายหน้าที่เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนมาตรการในการปราบปรามควรทบทวนบทกำหนดโทษทางกฎหมายแก่แรงงานเมียนมาและนายจ้างให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ แต่ควรกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอร์รัปชันเพื่อให้เกิดความเกรงกลัว ซึ่งจะส่งผลให้การคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐลดลงในท้ายที่สุด Despite being ranked top for seafood product exports globally, Thailand consistently experiences labour shortages in the seafood processing industry. As a result, migrant workers from Myanmar are needed to fill these vacancies and continuously drive the manufacturing sector within the industry. However, the management of migrant workers is accompanied by certain limitations and impacts. The research findings show that push and pull factors create demand for migrant workers to work in the fishery processing industry; however, with some limitations, there are increasing numbers of broker networks, with the number rising in relation to the need for labourers to fill the vacancies. The nature of the broker network process consists of many related parties working together, both from Myanmar and Thailand. These aid Myanmar workers in various aspects by requesting or receiving a relatively high wage, for facilitating travel, documentation, and easing any issues as regards resettlement. Subsequently, corruption arises among some government officials through the forms of requesting or accepting bribes in order to refrain from implementing or expediting formal action. This affects Myanmar workers who are exploited and taken advantage of illegally. In addition, it also has impact upon Thai society and economy. Even though every related sector and party is attempting to solve the problem, it persists through factors that help to perpetuate the networks of brokerage and corruption that exist among some government officials. These include the acceptance of corruption, restrictions on Myanmar migrant workers, and the vested interests of some government officials. The authors suggest two solutions: the cooperation of citizens as whistleblowers should be integrated with clear incentive measures, and there should be revision of the compensation of government officials to reduce the risk of corruption and establish working groups in independent organizations to specifically solve any relevant problems. Moreover, a review of the procedures involved in issuing a border pass should be strictly performed and improved. The procedures for document processing should be conducted in a more convenient and quicker manner so as to cut out the brokerage networks that are linked to government officials. For the suppression of legal measures, legal penalties should be reviewed for Myanmar migrant workers and employers to be appropriate to the social and economic context. Severe penalties should be imposed on government officials as a deterrent, thereby reducing the level of corruption among government officers.
Description: CMU Journal of Law and Social Sciences รับพิจารณาบทความวิชาการ และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของCMU Journal of Law and Social Sciences จะครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ
URI: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/226826/164303
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/72120
ISSN: 2672-9245
Appears in Collections:CMUL: Journal Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.