Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 15211-15220 of 18653 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552พลวัตและการต่อรอง "สิทธิ" ในการจัดการทรัพยากร: กรณีศึกษาชุมชรกะเหรี่ยงโปว์บ้านหนองหลัก อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูนหทัยกานต์ สังขชาติ
2552พลวัตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในบริเวณเมืองเชียงใหม่ และ การคาดการณ์ความเป็นเมืองใน อนาคตด้วย SLEUTH Modelสมพร สง่าวงศ์
2552ยุทธศาสตร์ของชาวบ้าน ในการพัฒนาเกษตรกรรมและการ ใช้ที่ดิน: กรณีศึกษาบ้านศรีเตี้ย อำาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำาพูนสิริวรรณ สิรวณิชย์
2552วาทกรรมว่าด้วย “คนต่างด้าว” กับการกลายเป็น “คนอื่น” ของ ชาวไทใหญ่พลัดถิ่นออมสิน บุญเลิศ
2552ผู้หญิงม้งค้าผ้าใยกัญชง: จากหมู่บ้านสู่เศรษฐกิจบนบาทวิถีกรองทอง สุดประเสริฐ
2552บ้านเวียงเชียงใหม่: บ้านและการสร้างความเป็น ถิ่นฐานในเมืองเชียงใหมสุทธินี บิณฑวิหค
2552บทบรรณาธิการสัณฐิตา กาญจนพันธุ์
2552การเปลี่ยนแปลงในศาสตร์ แห่งการทำาแผนที่ฐานิกา ปัญจรัตน์
2552เมืองคืออะไร? ฤาเป็นเพียงคำาถามที่ไร้สาระไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
2558การเมืองเสื้อสีกับการศึกษาขบวนการโต้กลับ ตามจารีตการศึกษาขบวนการ ทางสังคมและการเมืองเอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์