Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/46119
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorพิชญลักษณ์ พิชญกุล-
dc.contributor.authorอัจฉรา มานิตย์en_US
dc.date.accessioned2018-04-18T03:46:05Z-
dc.date.available2018-04-18T03:46:05Z-
dc.date.issued2558-09-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/46119-
dc.description.abstractThe purpose of this independent study was to explore a characteristic lesson of a successful entrepreneur who succeeded in Mae Cham Crispy Pork Skin business community enterprise in Mueang Mae Jo Municipality, Chiang Mai Province. The entrepreneur in this study is Jiratip Wattaweeprom, the owner of Mae Cham Crispy Pork Skin business community enterprise. He was awarded the Outstanding Entrepreneur Award bestowed by Chiang Mai province in 2009. Entrepreneurs are essential to drive success and sustainability in business. The aspect that makes an entrepreneur successful in business may not be sufficient funding, but it may be due to many characteristics gathered in a person's character. Data were collected using an in-depth interview and participatory observation based on the eight successful entrepreneur characteristics: need for achievement, responsibility, risk taking, self-confidence, need for quick response, vision and flexibility, capability of human relationship, and technical knowledge and personal experience. The study found that three characteristics that made the entrepreneur successful in business most were as follows. First, it was need for achievement. Since the entrepreneurs who have high ambition to work use their ambition as power to drive the business toward the goal. They also like to challenge their own abilities, rely on their ideology for the work, and favor to compete with their competitors constantly. The second characteristic was responsibility. Entrepreneurs must be responsible for every customer’s order, committed to providing customers with highest benefits and good ethics in business, responsible for partners in a matter of having good financial discipline, responsible for employees in the organization and the environment, provide benefits, salaries, accommodation to every employee equally, treat them like family members, control and manage waste of the plant constantly. The third characteristic was self-confidence. Entrepreneurs must be confident and committed to work and rely on the quality of products and services. They must also develop themselves by acquiring new knowledge and always improve their products. They must always compare themselves with the competitors, and seek new markets for their products at all times. Recommendations for the entrepreneurs were as follows. To succeed in business, the most important element is the entrepreneur himself. Those who can become an entrepreneur must not fear problems and obstacles of the business. Entrepreneurs need to be mentally stable and have confidence in one’s work. They must be loyal to their customers. Contacting business with integrity will form the basis for a long-term relationship with customers. Entrepreneurs need to create equality among staff within the organization and have sincerity to all employees equally. As a result, being a successful entrepreneur in business must have many characteristics combined. Entrepreneurs do not need to have all characteristics, except for some that they should be required to have.en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.subjectการถอดบทเรียนen_US
dc.subjectผู้ประกอบการen_US
dc.subjectวิสาหกิจชุมชนen_US
dc.subjectแคบหมูแม่แช่มen_US
dc.titleการถอดบทเรียนคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่en_US
dc.title.alternativeLesson Learned About Characteristics of a Successful Entrepreneur of Mae Cham Crispy Pork Skin Business Community Enterprise, Maejo Municipality, Chiang Mai Provinceen_US
dc.typeIndependent Study (IS)
thailis.classification.ddc658.022-
thailis.controlvocab.thashวิสาหกิจชุมชน -- เชียงใหม่-
thailis.controlvocab.thashความสำเร็จทางธุรกิจ-
thailis.manuscript.callnumberว/ภน 658.022 อ112ก-
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractการค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการในการศึกษาครั้งนี้ คือ คุณจิรทีปต์ วัฒน์ทวีพรม เจ้าของกิจการวิสาหกิจชุมชนแคบหมูแม่แช่ม เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นมอบโดยจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2552 ผู้ประกอบการถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนในธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในธุรกิจ อาจไม่ใช่เพราะเงินทุนที่มากพอแต่อาจจะเป็นเพราะบุคลิกลักษณะของผู้ประกอบการหลายๆอย่างที่รวมกันอยู่ในตัวของบุคคลนั้น การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระนี้ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยที่อ้างอิงจากทฤษฎีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ 8 ประการ ประกอบด้วย เป็นผู้มีการต้องการความสำเร็จ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ที่ยอมรับความเสี่ยง เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้ต้องการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และความยืดหยุ่น เป็นผู้มีความสามารถทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ และเป็นผู้มีความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะผู้ประกอบการที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากที่สุดมี 3 คุณลักษณะได้แก่ ประการที่หนึ่ง การเป็นผู้มีการต้องการความสำเร็จ เนื่องจากผู้ประกอบการมีความทะเยอทะยานสูงในการทำงาน ความทะเยอทะยานใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายและชอบความท้าทายในความสามารถของตนเอง มีอุดมการณ์ไว้สำหรับยึดเหนี่ยวการทำงานและยังชื่นชอบในการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจตลอดเวลา ประการที่สอง การเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกครั้งในการสั่งซื้อสินค้าและมีความมุ่งมั่นที่ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดและมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบคู่ค้าในเรื่องของการมีวินัยทางการเงินที่ดี มีความรับผิดชอบต่อพนักงานภายในองค์กรและสิ่งแวดล้อม มีการจัดสรรสวัสดิการ เงินเดือน ที่พัก ให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันดูแลพนักงานเหมือนคนครอบครัว และมีการบำบัดน้ำเสียควบคุมจัดการของเสียที่ปล่อยออกจากโรงงานก่อนเสมอ ประการที่สาม การเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นในการทำงานมากและยึดถือคุณภาพของสินค้าและบริการ มีการพัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรู้ใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของธุรกิจอยู่เสมอ มีการเปรียบเทียบคู่แข่งทางธุรกิจกับตนเองเสมอ และเป็นบุคคลที่มีการแสวงหาตลาดใหม่ของสินค้าอยู่ตลอดเวลา ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ การประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวของผู้ประกอบการ บุคคลที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ต้องไม่มีความไหวหวั่นกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินกิจการ ผู้ประกอบการต้องมีจิตใจที่มีความมั่นคงและมีความเชื่อมั่นในตนเองต่อการทำงาน มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า การติดต่อธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์จะเป็นการสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์ในระยะยาวให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการต้องสร้างความเท่าเทียมของพนักงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กรและมีความจริงใจต่อพนักงานและไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ความเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต้องมีหลายคุณลักษณะประกอบกัน บุคคลที่จะเป็นผู้ประกอบการอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีลักษณะผู้ประกอบการที่มีครบทุกข้อ ยกเว้นข้อที่จำเป็นบางข้อที่ผู้ประกอบการควรที่จะมีen_US
Appears in Collections:GRAD-Humanities and Social Sciences: Independent Study (IS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.docxAbstract (words)176.66 kBMicrosoft Word XMLView/Open
ABSTRACT.pdfAbstract249.37 kBAdobe PDFView/Open
FULL.pdfFull IS4.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.