Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/46034
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAcrapol Nimmolrat-
dc.contributor.advisorNopasit Chakpitak-
dc.contributor.advisorTirapot Chandarasupsang)-
dc.contributor.advisorAtichart Hamchamchai)-
dc.contributor.advisorAnukul Tamprasirt)-
dc.contributor.authorชัชวาล เตละวาณิชย์en_US
dc.contributor.authorChatchawal Telavanichen_US
dc.date.accessioned2018-04-09T03:28:28Z-
dc.date.available2018-04-09T03:28:28Z-
dc.date.issued2014-05-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/46034-
dc.description.abstractIn the era of globalization, the fast growing of humans being results in rapidly increasing demand of food and energy. Every country tries to explore the sources of food and energy to serve its own demand. The surplus of domestic demand will be exported. Importing countries also try to protect their local supplier by raising trade barrier and non-tariff trade barrier. The developed countries issue laws, regulations, and standards in order to protect and create advantages as well as to foster competitiveness for their domestic goods. The farmers in developing country try to implement follow the laws, regulation and standards of importing country. In agricultural industry, many methods and systems have been developed to support farming activities that focus on the exploitation of technological knowledge and enforcement of standards. However, the ability of farmers are the result of the education background, which is obstacle for fully utilization in daily agricultural processes. Costs and risks associated with agricultural business that cannot be managed effectively. This thesis presents the Grower Maturity Model (GMM) to the farmers, who are in the loop of supply chains to help farmers to improve productivity and control costs through improved risk management and the ability of farmers. The farmer can be classified into five groups as different of knowledge and capability level. Knowledge management theory applied to capture and disseminate explicit knowledge for increase capability of the farmers. New channels of knowledge transfer has presented. Agricultural Knowledge transferring is also different format depend on the contents of knowledge. The capacity of farmer is increased, resulting in better management of costs and risks throughout the supply chain. In this research have brought stakeholders for growing okra for export to Japan as a case study.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.subjectFarmersen_US
dc.subjectGrower maturity modelen_US
dc.subjectSupply chainen_US
dc.titleGrower Maturity Model for Perishable Supply Chain Improvement Under Competitive Environmenten_US
dc.title.alternativeแบบจำลองระดับการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานภายใต้การแข่งขันอย่างสมบูรณ์en_US
dc.typeThesis
thailis.classification.ddc658.4038-
thailis.controlvocab.thashKnowledge management-
thailis.controlvocab.thashFarmers-
thailis.manuscript.callnumberTh 658.4038 C492G-
thesis.degreedoctoralen_US
thesis.description.thaiAbstractในยุคของโลกาภิวัตน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วของมนุษย์เป็นผลในการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความต้องการอาหารและพลังงาน ทุกประเทศพยายามที่จะสำรวจแหล่งที่มาของอาหารและพลังงานที่จะให้บริการความต้องการของตัวเอง ส่วนเกินของอุปสงค์ในประเทศจะถูกส่งออก การนำเข้าของหลายประเทศยังพยายามที่จะปกป้องผู้ผลิตในประเทศของพวกเขาด้วยการยกอุปสรรคการค้าและการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้ ประเทศที่พัฒนาแล้วออกกฎหมายกฎระเบียบและมาตรฐานในการที่จะปกป้องและสร้างความได้เปรียบในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันสำหรับสินค้าในประเทศของพวกเขา เกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาพยายามที่จะดำเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบและมาตรฐานของการนำเข้าประเทศ ในอุตสาหกรรมการเกษตรหลายวิธีและระบบได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการทางการเกษตรที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านเทคโนโลยีและการบังคับใช้มาตรฐาน แต่ความสามารถที่มีอยู่ของเกษตรกรมีผลมาจากพื้นหลังจากการศึกษาซึ่งเป็นอุปสักที่สำคัญในกระบวนการทางการเกษตรในชีวิตประจำวัน ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรที่ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้นำเสนอแบบจำลองระดับการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาขีดความสามารถและควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริหารความเสี่ยงผ่านการปรับปรุงระดับความสามารถของเกษตรกร เกษตรกรสามารถจำแนกออกมาได้ห้ากลุ่มที่แตกต่างกันตามระดับของความรู้และความสามารถ ทฤษฎีการจัดการความรู้นำมาใช้ในการรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ที่ชัดเจนในการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร ช่องทางใหม่ของการถ่ายโอนความรู้ได้มีการนำเสนอ การถ่ายโอนความรู้ทางการเกษตรไปยังเกษตรกรเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเนื้อหาของความรู้ การมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการจัดการที่ดีขึ้นของค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในงานวิจัยฉบับนี้ได้นำเอาผู้มีส่วนได้เสียสำหรับการปลูกกระเจี๊ยบสำหรับการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นมาเป็นกรณีศึกษาen_US
Appears in Collections:CAMT: Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfABSTRACT209.88 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
APPENDIX.pdfAPPENDIX20.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 1.pdf CHAPTER 1333.41 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 2.pdfCHAPTER 21.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 3.pdfCHAPTER 3812.22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 4.pdf CHAPTER 42.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 5.pdfCHAPTER 568.63 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CONTENT.pdf CONTENT215.2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
COVER.pdf COVER697.79 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
REFERENCE.pdfREFERENCE504.78 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.